آدرس :

اصفهان،محمودآباد،انتهای خیابان 40 شرقی، صنایع سنگ مسیح

تلفن:

031-33800538

پست الکترونیکی :

info@masihstone.com

sales@masihstone.com